प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास श्रोत केन्द्र

वालिङ, स्याङजा


नीति/ रणनीति
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 बीउ बिजन प्रमाणिकरण निर्देशिका, २०७४ कार्यविधि 2074-07-06 View
2 नेपाल असल मौरी पालन अभ्यास-२०७४ कार्यविधि 2074-08-14 View
3 माैरी, च्याउ र रेसम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ कार्यविधि 2075-08-15 View
4 कृषि-बीमा-निर्देशिका-2076-08-15 कार्यविधि 2076-08-15 View
5 Seed_Compensation_Directive,_2073_and_Seed_Destroy_Guideline,_20732 कार्यविधि 2073-02-03 View
6 व्यावसायीक किट विकास कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यविधि 2076-06-01 View
7 Farmer Final setting all-2020.pdf कार्यविधि 2078-10-10 View
8 7. Seed Release and Reg.pdf कार्यविधि 2078-10-10 View
9 एकिकृत कार्यविधि २०७७-booklet-print_1599474784 कार्यविधि 2078-10-10 View
10 १३-बीउ-उत्पादन-परिमाणका-आधारमा-नगद-अनुदान-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७ कार्यविधि 2078-10-10 View
11 Seed_Audit.pdf कार्यविधि 2078-10-10 View
12 Lab_Operation_Directive,_2074.pdf कार्यविधि 2078-10-10 View
13 Seed-Enterpreneurs-Registration-and-Monitoring-Directives-20732.pdf कार्यविधि 2078-10-10 View
© 2020 Copyright : कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.