गण्डकी प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास श्रोत केन्द्र

वालिङ, स्याङजा

कार्य विवरण

  • प्रदेशका मुख्य मुख्य तरकारी बालीहरुका स्रोत बीउको उत्पादन प्रसोधन तथा बजारीकण सम्वन्धि कार्यहरु संचालन गर्ने ।
  • तरकारी बालीको श्रोत बीउ तथा उन्‍नत बीउको माग तथा आपूर्ति बासलात तयार गर्ने ।
  • कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरुको समन्वयमा तरकारी तथा खाघान्‍न बालीको  जातिय तथा प्रविधि परिक्षण गर्ने ।
  •  बीउ विजन प्रयोगशालाहरुको समन्वयमा तरकारी र खाघान्‍न बालीको उन्‍नत तथा स्रोत बीउको लेभलिङ तथा प्रमाणीकरण सम्वन्धि कार्य गर्ने
  • प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावना अनुसार खाघान्‍न बालीको स्रोत बीउको उत्पादन प्रसोघन तथा बजारीकरण सम्वन्धी कार्यहरु संचालन गर्ने ।
  • रेशम खेती विकास सम्वन्धी कार्यहरु संचालन गर्ने ।
  • कृषि ज्ञान केन्द्रको समन्वयमा तरकारी खेति प्रविधि प्रसार सम्वन्धी कार्यहरु संचालन गर्ने ।
  • कार्यालयलाई सिकाई स्थलको रुपमा विकास गर्न फार्म फिल्ड अध्ययन अनुसन्धान सम्वन्धी कार्य गर्ने ।