गण्डकी प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास श्रोत केन्द्र

वालिङ, स्याङजा

नीति/ नियमावली
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 राष्ट्रिय बीज भिजन (२०१३-२०२५) नीति/ नियमावली 2078-01-28 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
2 किशी डेरी २०७८ नीति/ नियमावली 2078-01-14 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
3 मौरी नीति 2073 नीति/ नियमावली 2073-09-26 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
4 कृषि विकास रणनीति नीति/ नियमावली 2072-02-20 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
5 बीज नियमन 2069 नीति/ नियमावली 2069-01-21 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
6 राष्ट्रिय बिउ बिजन निति, २०५६ नीति/ नियमावली 2056-08-01 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्