गण्डकी प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास श्रोत केन्द्र

वालिङ, स्याङजा

सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 धानको प्रजनन/मुल बीउ अनुदान सहयोग कार्यक्रम सूचना/ समाचार 2080-11-27 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
2 जिन्सी लिलामको सार्वजनिक सूचना सूचना/ समाचार 2080-10-10 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
3 ।।लहरे तरकारी बाली बेर्ना विक्रि वितरण सम्न्धमा।। सूचना/ समाचार 2080-10-04 कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
4 मकै बालीको प्रजनन/मूल/प्रमाणित बीउ सहयोग कार्यक्रम सूचना/ समाचार 2080-09-17 कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
5 कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना/ समाचार 2080-06-01 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
6 भुइ घास काट्न आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना सूचना/ समाचार 2080-02-16 एडमीन विवरण हेर्नुहोस्
7 घासँ काट्न मनाही सम्बन्धि सुचना। सूचना/ समाचार 2080-01-05 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
8 धानको प्रजनन/मुल बीउ अनुदान सहयोग कार्यक्रम सूचना/ समाचार 2079-12-20 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
9 कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) सूचना/ समाचार 2079-12-20 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
10 लहरे तरकारी बाली र भाण्टाको बेर्ना बिक्रि वितरण सम्बन्धि सुचना सूचना/ समाचार 2079-10-09 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
11 किम्बुको कटिङ तथा बेर्ना माग गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना/ समाचार 2079-09-20 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
12 Invitation for Bid_construction of seed Store सूचना/ समाचार 2079-05-27 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
13 कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना/ समाचार 2079-05-26 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
14 बीउ प्रशोधन उपकरण स‌चालन प्राविधिक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित) सूचना/ समाचार 2079-04-15 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
15 सुचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित) सूचना/ समाचार 2079-04-01 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
16 मकै र तरकारी को प्रजनन र मुल वीउ अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा सुचना | सूचना/ समाचार 2078-10-05 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
17 बोलपत्र छनौट आसयको सूचना सूचना/ समाचार 2078-07-23 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
18 विड सम्बन्धि सूचना/ समाचार 2078-07-03 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
19 सुचि दर्ता गराउने सम्वन्धिमा सुचना सूचना/ समाचार 2078-04-12 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
20 घांस कटान सम्बन्धी सुचना। सूचना/ समाचार 2078-02-03 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
21 प्रस्ताव आव्हानको लागी सूचना।(दोस्रो पटक प्रकाशित) सूचना/ समाचार 2078-01-19 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्