गण्डकी प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास श्रोत केन्द्र

वालिङ, स्याङजा

पुस्तक प्रकाशन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 तरकारी (मुला, सिमि, रायो, केराउ, प्याज, बोडी) बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक प्रकाशन 2078-02-21 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
2 खाधान्न (धान, मकै, गहुँ ) बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तिका पुस्तक प्रकाशन 2078-02-06 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
3 कृषि विकास श्रोत केन्द्र स्याङजा एक परिचय पुस्तक प्रकाशन 2078-02-06 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
4 च्याउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक प्रकाशन 2077-08-28 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
5 Bee keeping पुस्तक प्रकाशन 2077-06-11 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्